تبلیغات
ادبیات فارسی - سوالات تستی سوم راهنمایی

سوالات تستی سوم راهنمایی

نویسنده :mahboobe molani
تاریخ:جمعه 28 بهمن 1390-08:56 ب.ظ

سوالات تستی سوم راهنمایی- 2

1-نقش دستوری واژه های مشخص شده ی بیت زیر،به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

«نابرده رنج گنج میسرنمی شود                    مزد آن گرفت جان برادر کار کرد»

 1)نهاد،مسند،نهاد،مفعول،مفعول               2)قید،مسند،مفعول،منادا،مفعول

3) نهاد،مسند،مفعول،منادا،قید                  4)قید،نهاد،مفعول،نهاد،مفعول

2- زمان فعل  های به کار رفته درعبارت زیر به ترتیب درکدام گزینه آمده است؟

«بدین گونه مظاهرگوناگون فرهنگ وهنراسلامی ،درطی قرن های دراز ،چنان دربنای مجلس مجال بروز یافته است که امروز یک مورخ دقیق وروشن بین می تواندتنهاازمطالعه ی درمساجد،تصویر روشنی ازتمدن وتاریخ اقوام،مسلمانان عالم را پیش خویش مجسم کند.»

1)ماضی نقلی،ماضی استمراری،ماضی ساده            2) ماضی نقلی،ماضی اخباری،ماضی التزامی

3) ماضی نقلی،ماضی استمراری، ماضی اخباری       4) ماضی التزامی، ماضی اخباری، ماضی ساده  

3-کدام گزینه نادرست است؟

1)مضارع التزامی سوم شخص مفرد ازدیدن= ببیند     2)ماضی التزامی سوم شخص جمع ازپریدن=پریده باشند

3)مستقبل اول شخص جمع از دویدن=خواهیم دوید  4)ماضی نقلی دوم شخص جمع از خریدن=خریده ای 

4- نوع فعل جمله ی دوم عبارت زیر کدام است؟

«پدربزرگم می گفت:دریکی از روزها آهویی به بیابان رفته ودردست گرگی گرفتار شده بود.هرچه التماس                               می کردکه گرگ اورانخورد،فایده ای نداشت.تااینکه...»   

1)ماضی ساده           2) ماضی بعید            3)ماضی نقلی                4)مضارع التزامی

5- بن ماضی کدام یک ازفعل های زیر،نادرست است؟

 1)می ساختید=ساز    2)می سوختند=سوز      3)خواهند گفت=خواه      4)خوابیده ام=خواب

6- کدام فعل درابیات زیر نیامده است؟

 یک چندبه خیره عمر بگذشت                  من بعد برآن سرم که چندی

گرتلخ کنی به دوریم عیش                       یادت،چوشکرکنددهانم 

1)ماضی ساده          2)ماضی استمراری        3)مضارع التزامی           4) مضارع اخباری

7-درعبارت زیر کدام فعل وجود ندارد؟

«اغلب فراموش کرده اند که اگرنتیجه ی کارامروز را هم امروز بخورند،سرمایه ای برای فردا نخواهند داشت.فراموش کرده اندکه کارآنها وقتی به نتیجه می رسدکه قناعت پیشه کنند.»

1)ماضی نقلی           2)ماضی استمراری        3) مضارع اخباری          4) مضارع التزامی

8-ساختمان کدام واژه با بقیه متفاوت است؟

1)خودکامه              2)خودخواه                 3)خودبین                   4)خودساز

9-درکدام گزینه آرایه ی «سجع»و«طباق»(تضاد)باهم به کار رفته است؟

1)الهی،عبدالله عمربکاست اما عذر نخواست.               2)مراآن ده که آن به ونگذار مارا به که ومه

3)جان مارا صفای خود ده ودل مارا هوای خود ده.       4)الهی،عذر مارا بپذیر،برعیب های ما مگیر.

10-اگرشعری هشت بیتی بابیت زیر آغاز شود وقافیه ی سایر ابیات درآخر آنها باشد،قالب آن چه نام دارد؟

 «صبا به لطف بگو آن غزال رعنارا              که سربه کوه وبیابان توداده ای مارا»

1)مثنوی                 2)غزل                      3)قصیده                    4)قطعه

11-کدام بیت به مفهوم بیت :«نگهبان گنجی تو از دشمنان / ودانش نگهبان تو جاودان » نزدیک تر است؟

1)دانش اندردل چراغ روشن است                                وزهمه بدبرتن تو جوشن است

2)نبینی زشاهان که برتختگاه                                        زدانندگان باز جویند راه

3)بدان کوش تا زود دانا شوی                                      چودانا شوی زودوالا شوی

4)به دانش شود مرد پرهیزگار                                       چنین گفت آن بخرد هوشیار

12- درکدام بیت کاربرد فعل تاریخی است؟

1)یارب توچنان کن که پریشان نشوم                       محتاج به بیگانه وخویشان نشوم

2)خبرت هست که مرغان سحر می گویند                 آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار

3)همی کند سودابه ازخشم موی                            همی ریخت آب وهمی خست روی 

4)آفرینش همه تنبیه خداوند دل است                      دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

13- کدام یک از بیت های زیر باهم ارتباط معنایی دارند؟

الف)آفرینش همه تنبیه خداوند دل است          دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

ب)این همه نقش عجب بردرودیواروجود         هرکه فکرت نکند نقش بودبردیوار

ج)خبرت هست که مرغان سحر میگویند         آخرای خفته سرازخواب جهالت بردار

د) کوه ودریا ودرختان همه درتسبیح اند          نه همه مستمعی فهم کند این اسرار

ر)توحیدگوی اونه بنی آدم اند وبس               هربلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد

1)الف،ج،ر                 2)ب،د،ر                       3)الف،ر،ب                   4)ج،د،ر

14- همه ی گزینه ها نیاز به بازگردانی دارندبه جز...

1)مکن به چشم ارادت نگاه در دنیا 

2)فریدون را سرآمدپادشاهی

3)حرامش باد ملک وپادشاهی

4)درخت،غنچه برآوردوبلبلان مستند

15-کدام گزینه ازنمونه های فابل درادبیات فارسی نیست؟

1)مرزبان نامه            2)موش وگربه                3)کلیله ودمنه                  4)گلستان

16-همه ی آرایه های ادبی دربیت:«گربرکنم دل از تو وبردارم ازتومهر/آن مهر برکه افکنم آن دل کجا برم؟»به کاررفته اند به جز...

1)تکرار                  2)کنایه                         3)مراعات نظیر                4)تشبیه

17-درگروه کلمه های زیر،چند غلط املایی وجود دارد؟

«مهد پرورش فرهنگ،طالبان علم،پیش از ظهوراسلام،ازروستا ها برخواستند،تعلیم وتعلم،بازار مباحثه ومناظره،رسدخانه ی مراغه،احیای مراکز علمی»    

1)یک                      2)دو                           3)سه                           4)پنج

18- درعبارت زیر چند واژه غیر ساده وجود دارد؟

«دریکی ازسال های نوجوانی که کنجکاوی خستگی ناپذیری داشتم،برای فراگرفتن وفهمیدن وبه ویژه برای کشف کردن،سری به طبیعت زدم»

1)سه                      2)چهار                        3)پنج                          4)شش

 

19- دربیت:«تورا دانش ودین رهاند درست/دررستگاری بباید جست»نهاد،کدام است؟  

1)تو                        2)دانش ودین             3)درست                     4)رستگاری

20-دربیت زیر ضمیر شخصی به چه صورت به کار رفته است؟

«برگ درختان سبز در نظر هوشیار/هرورقش دفتری است معرفت کردگار»

1)نهاد                       2)مفعول                  3)بدل                       4)مضاف الیه

21-معنی واژه های متعبد،مصحف،طفولیت»به ترتیب،درکدام گزینه آمده است؟

1)شکرگزار،قرآن،خردسالی                       2)عبادت کننده،کتاب دعا،کودکی  

3)شکرگزار،مفاتیح الجنان،کودکی               4)عبادت کننده،قرآن،نوزادی 

22- مفهوم بیت «جهان،جمله فروغ روی حق دان /حق اندر وی ز پیدایی است پنهان» ازکدام بیت دریافت می شود؟ 

1)آرزوهای دوعالم دستگاه                  ازکف خاکم غباری بیش نیست

2)می رود صبح واشارت می کند           کاین گلستان،خندواری بیش نیست

3)سراسر جمله عالم پر ز عشق است      ولی عشق حقیقی باخداکو

4)به دریا بنگرم دریا توبینم                  به صحرا بنگرم صحراتوبینم

23- «درپوستین خلق افتادن» یعنی:

1)بامردم درگیرشدن         2)غیبت کردن       3)مردم رانادیده گرفتن        4)فریاد کشیدن برسرمردم

24- درعبارت زیر کدام آرایه ی ادبی وجود ندارد؟

«درختان دعا می کردندوکودکان پرنشاط گل بوته ونوجوانان امیدوار ذرت ها درگوش نسیم،آمین می گفتند.»

1)تشبیه                        2)تشخیص           3)سجع                         4)مراعات نظیر

25- کدام گزینه بابقیه مترادف نیست؟

1)عظمت                     2)معرفت              3)جلال                         4)بزرگی

26- کدام واژه ها هم خانواده نیستند؟ 

1)خاستن،خواستن          2)گل،گل              3)عار،آر                        4) صبا، سبا

27- بیت «این زندگی حلال کسانی که همچوسرو/آزادزیست کرده وآزادمی روند»ازچندجمله تشکیل شده است؟

1)یک                         2)دو                   3)سه                           4)چهار

28- «تقصیر»یعنی:

1)سهل انگاری             2)غم واندوه          3)ویژگی                      4)چیرگی

29- بیت:«بهتراز هرچه هست دردنیا/باخدا راز گفتنت امروز»برچه مفهومی تاکید دارد؟

1)لطف خدا               2)زیبایی بهار         3)راز ونیاز کردن انسان     4)زیبا بودن طبیعت

30- درکدام گزینه همه واژه ها باهم،هم خانواده نیستند؟

1)حساس،محسوس،احساس                          2)انتقال،منتقل،نقل

3)استعداد،مستعد                                       4)مخصوص،خاص،خصوص

31- درکدام گزینه،پسوند«نسبی»وجود دارد؟

1)برگ های زرد ونارنجی         2)درختان پرمیوه تابستان       3)فصل جوانی وشادابی       4)سینه سوزان کویر

 

 

32- نقش دستوری واژه های مشخص شده بیت زیر،درکدام گزینه آمده است؟ 

 «هرنوع کند نقش وخود از نقش منزه                  هرجنس کند جفت وخودازجفت مبرا»

1)نهاد،مسند،نهاد        2)مفعول،مسند،مسند        3)مفعول،مسند،نهاد          4)نهاد،مسند،مسند           

33- درعبارت زیر، به ترتیب ،چنداسم«مرکب» و«مشتق»به کار رفته است؟

«روزی غلامی گوسفندان اربابش را به صحرابرد.گوسفندان در دشت سرگرم چرا بودند که مسافری از راه رسید وبادیدن انبوه گوسفندان،به سراغ غلام رفت.»

1)دو،دو        2)یک،دو        3)یک،سه         4)یک،یک

34- معنی کدام واژه، نادرست است؟

1)تکلیف: وظیفه        2)فیض: ثروت     3)شقاوت: بدبختی        4)معدوم: نابود

35- معنی واژه های «محروف،شرف،منزلت» به ترتیب،درکدام گزینه آمده است؟

1)بی بهره،آبرو،درجه                 2)بی نصیب، مقام،سربلند

3)بی بهره، قدرت مندی،مقام        4)بی نصیب،بزرگی،بارگاه

36- بیت:«عقل ها حیران شود کز خاک تاریک نژند/چون برآید این همه گل های نغز کامکار؟»برچه مفهومی تأکید دارد؟1)زیبایی طبیعت 2)درک نکردن قدرت خدا  3)بی ارزشی خاک تیره     4)تعجب از زیبایی گل ها 

37- بیت زیر چه چیزی را تأکید کرده است؟

«سربه هم آورده دیدم برگ غنچه را/اجتماع دوستان یک دلم آمد به یار»

1)فراوانی گل ها       2)اتحاد دوستان             3)جمعیت بسیار            4)مهربانی دوستان

38- در همه گزینه ها تشبیه وجود داردبه جز ...

1)حرکت موج گون خوشه های گندم                           2)هرشاخه گویی دست خواهشی است

3)درسینه کویر رویید                                               4)نقاش چیره دست طبیعت

39- کدام گزینه بابقیه هم خانواده نیست؟

1)حصاری                        2)صحاری                 3)منحصر                      4)محصور

40- در کدام گزینه، دوواژه مترادف به کاررفته است؟  

1)شرح این مسأله امروز نگنجد به بیان                      2)مرد را معرفت وعلم وادب می باید

3)گرچه درکسب هنر،رنج وتعب می باید                   4)بی ادب می شود از فیض الهی محروم

41- درعبارت زیر به ترتیب،چند واژه مشتق،مرکب وپسوند نسبی وجود دارد؟        

«علم ودانش ودست آورد های جدید علمی،همیشه چهره جهان وچگونگی زیست انسان را دگرگون می سازد.»

1)سه،یک،یک                 2)سه،دو،یک            3)چهار،یک،چهار               4)سه،دو،سه

42-باتوجه به عبارت زیر کدام گزینه نادرست است؟

«هرکسی به آسانی نمی تواند آن حریم ودیوار امنیت خانواده را فرو بریزد و وارد فضای پاک وامن آن بشود.»

1)نمی تواند=ماضی استمراری2)بشود=مضارع التزامی3)فضای پاک=ترکیب وصفی4)امنیت خانواده=ترکیب اضافی

43- عبارت زیر،کدام ویژگی سنگ را بیان می کند؟

«جوانه باتعجب ،به اطراف نگاه کردتا سرچشمه این آب دلپذیر راپیدا کند،اما ناگهان برجای خودخشکش زد:سنگ شکافته شده بودوازقلب او،چشمه ی پاک وزلالی می جوشید.»

1)وفاداری             2)ازخود گذشتگی               3)لطف ومهربانی            4)صداقت ودوستی   

 

44-کدام آرایه دربیت :«زنهار مگو سخن به جز راست/هرچندتورادرآن ضررهاست»وجوددارد؟

1)تضمین             2)تلمیح              3)تشبیه             4)جناس

45- جای خالی عبارت زیر را کدام واژه ها کامل میکند؟

«...............ازنویسندگان بزرگ قرن نهم هجری است و اثرمعروف...........ازاوست.»     

1)جامی،بهارستان         2)حافظ،ساقی نامه          3)ایرج میرزا،دیوان اشعار         4)حبله رودی،جامع
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Brody
یکشنبه 7 مرداد 1397 08:13 ب.ظ
May I simply say what a comfort to discover somebody who truly knows
what they're talking about on the internet. You definitely realize how
to bring an issue to light and make it important. A lot more people must look at this
and understand this side of your story. It's surprising you're
not more popular since you definitely possess the gift.
Sinclare
شنبه 16 تیر 1397 09:49 ق.ظ
I'll immwdiately tаke hold оf your rss feed аѕ I can't іn finding
your e-mail subscription link oг newsletter service.
Ⅾo үoս'vе any? Kindly let me recognize so that І maʏ just
subscribe. Τhanks.
Viagra kopen harderwijk
سه شنبه 29 خرداد 1397 10:13 ب.ظ
I'm extremely impressed ԝith your writing skills as
wеll ass ᴡith the layout оn уour blog. Is this a paid theme or did ʏou customize іt yourself?
Anywɑy кeep up the exceolent quality writing, іt iѕ rare tօ see a great blog ⅼike
thiѕ one tоday.
rx asap,
یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 04:42 ب.ظ
Hey there! This iis kind of off topic but I need some advice from an established blog.
Is it hzrd to set up your own blog? I'm not very techincal
but I can figure things out pretty quick. I'm thinking about making my own bbut I'm not sure where to begin.
Do you have any tips or suggestions? Thannk you
Eyelash
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 05:44 ق.ظ
Please let me know if you're looking for a article author for your
weblog. Yoou havve soje really good articles and
I feel I would be a good asset. If you ever want to take
some of the load off, I'd absolutely love to write some articles ffor your blog
in exchahge for a link back to mine. Please send me ann e-mail iff interested.
Thanks!
rite
شنبه 25 فروردین 1397 07:28 ق.ظ
Tһis is reаlly interestіng, Yoս're a very skilled blogger.
Ι'vе joined your feed and look forward to seeking mοrе of ʏour fantastic post.
Ꭺlso, І haѵе shared ʏօur web site іn my social networks!
roman ed review
جمعه 24 فروردین 1397 03:00 ق.ظ
Tһis is а topic that's close to my heart...
Cheers! Ꭼxactly ԝhere are your contact details though?
viagra super active+ 100mg pills
پنجشنبه 23 فروردین 1397 11:11 ق.ظ
An outstanding share! Ι hɑve juѕt forwarded thiѕ onto a friend who was conducting a lіttle гesearch ᧐n this.
And he actuaⅼly ordered me breakfast Ьecause I discovered it for him...
lol. Ѕο allow me to reword tһis.... Thanks foг thee meal!!
Вut yeah, tһanx for spending time to talk ɑbout tһis topic
here on ʏour website.
Cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 09:14 ب.ظ

Thanks a lot. I value this.
cialis with 2 days delivery cialis patentablauf in deutschland callus generic cialis 20mg uk cialis without a doctor's prescription cialis uk next day click here take cialis prices on cialis 10 mg buying brand cialis online generic cialis pro
Propecia sale coupon
شنبه 11 فروردین 1397 06:12 ق.ظ
Thank yߋu a ⅼot for sharing this with ɑll people yoս reɑlly realize ѡһаt you are talking ɑbout!
Bookmarked. Kindly аlso talk ⲟver with my website =).
We will have a link tradе arrangement bеtween us
Buy Lumigan
پنجشنبه 9 فروردین 1397 02:34 ب.ظ
I like the helpful information you provide in your articles.
I will bookmark your blog and check again here frequently.
I aam quite certain I'll learn lots of new stuff right
here! Best of luck for the next!
mezo
دوشنبه 6 فروردین 1397 07:12 ب.ظ
Hey!Would you mind if І share уour blog witһ my zyngaa group?
There's а lot of people thаt I thіnk would гeally ɑppreciate yoսr contеnt.

Ρlease ⅼet mе know.Cheers
Cialis 20 mg
یکشنبه 5 فروردین 1397 04:40 ق.ظ

Many thanks. Ample info.

cialis coupon cialis 5mg billiger cialis 05 cialis coupon deutschland cialis online india cialis 100mg cost generic for cialis cost of cialis cvs cialis pills boards walgreens price for cialis
Buy generic cialis
پنجشنبه 2 فروردین 1397 11:40 ب.ظ

Regards, I appreciate it!
200 cialis coupon rx cialis para comprar does cialis cause gout comprar cialis navarr generic cialis at walmart canada discount drugs cialis cialis billig cialis 10 doctissimo cipla cialis online only now cialis 20 mg
سوالات آیین نامه رانندگی
پنجشنبه 2 فروردین 1397 04:34 ب.ظ
ممنون خیلی عالی بود
jetpack fighter cheats
یکشنبه 6 اسفند 1396 02:29 ق.ظ
I want to to thank you for this wonderful read!!
I absolutely loved every bit of it. I've got you book marked to check out new things you post…
minecraft premium account hack
جمعه 4 اسفند 1396 06:50 ب.ظ
بیشتر بنویسید، این همه چیزی است که باید بگویم. به معنای واقعی کلمه،
به نظر میرسد که شما به این ویدیو متکی باشید تا نقطه نظرتان باشد.
شما قطعا می دانید که چه چیزی در مورد شما صحبت می کنید، چرا اطلاعات خود را فقط در هنگام ارسال ویدیو به هدر می دهید
سایت شما زمانی که شما می توانید به ما چیزی آموزنده برای خواندن؟
marvel contest champions hack
جمعه 4 اسفند 1396 06:27 ب.ظ
سلام به هر بدن، این اولین بار من یک بازدید سریع از این وب سایت هستم؛ این وبلاگ وبلاگ نویسی دارد
چیزهای قابل توجه و عالی برای بازدید کنندگان.
stormborn war of legends cheats
چهارشنبه 18 بهمن 1396 11:28 ب.ظ
آن مانند شما افکار من را یاد می گیرید! به نظر می رسد که خیلی درباره این بدانید
مثل اینکه کتاب را در آن یا چیز دیگری نوشتید. من فکر می کنم که شما فقط می توانید با آن کار کنید
چند درصد به زور پیام خانه را کمی، اما به جای
این، این وبلاگ با شکوه است. خواندن عالی
مطمئنا برگشتم
farm heroes super saga cheats
سه شنبه 17 بهمن 1396 11:21 ق.ظ
ضرب و شتم عالی من می خواهم تا زمانی که اصلاح می کنید، شاگردی کنید
سایت شما، چگونه می توانم برای یک سایت وبلاگ مشترک شوید؟ حساب من یک معامله قابل قبول را به من داد.
من کمی از این پخش تلویزیونی به شما خبر داده بودم که ایده واضح روشن است
gordon ramsay dash hack
یکشنبه 15 بهمن 1396 04:59 ب.ظ
من واقعا موضوع / طراحی سایت شما را دوست دارم.

آیا تا به حال مشکلی در سازگاری با مرورگر وب دارید؟
تعداد کمی از خوانندگان وبلاگ من در مورد وب سایت من شکایت کرده اند که در اکسپلورر به درستی کار نمیکنند اما در Opera به نظر می رسد.
آیا شما راه حل هایی برای حل این مشکل دارید؟
Werner
جمعه 17 آذر 1396 01:59 ب.ظ
of course like your website but you need to take a look at the spelling on quite a
few of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I in finding it very bothersome to tell
the truth nevertheless I will certainly come back again.
Alice
جمعه 17 آذر 1396 01:46 ب.ظ
Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was super long) so I guess I'll just sum it up what I wrote and say, I'm thoroughly enjoying your blog.
I too am an aspiring blog blogger but I'm still new to the whole thing.
Do you have any points for beginner blog writers?
I'd genuinely appreciate it.
Otto
جمعه 17 آذر 1396 01:45 ب.ظ
May I just say what a relief to discover someone that actually understands
what they're talking about on the internet. You definitely understand how to bring a problem to light and make it important.
More and more people have to check this out and understand this side of your story.
I was surprised that you're not more popular given that you certainly have
the gift.
imvu hack
دوشنبه 13 آذر 1396 07:00 ب.ظ
همانطور که این را پیدا کردم بسیار آسان است که هر موضوعی را در وب در مقایسه با کتابها پیدا کنم
پاراگراف در این وب سایت.
medicare supplemental insurance plans
جمعه 3 آذر 1396 04:48 ب.ظ
پست بسیار خوبی است من به سادگی بر وبلاگ شما تکان دادم و آرزو می کنم که ذکر کنم که من هستم
واقعا لذت بردن از گشت و گذار در اطراف پست های وبلاگ شما. پس از همه من برای اشتراک RSS شما اشتراک خواهد شد و من امیدوارم که شما یک بار دیگر بنویسید
به زودی!
std testing cost
چهارشنبه 17 آبان 1396 10:49 ب.ظ
سلام، من وبلاگ خود را با استفاده از گوگل پیدا کردم حتی به عنوان جستجو
یک موضوع قابل مقایسه است، وب سایت شما به اینجا رسید، به نظر می رسد عالی است.
من آن را در بوک مارک های گوگل من نشان دادم.
سلام، به سادگی به وبلاگ شما از طریق گوگل و
متوجه شدم که این واقعا آموزنده است. من مراقب هستم
برای brussels من سپاسگزارم اگر این را ادامه دهید
در آینده. تعداد زیادی از افراد دیگر ممکن است از نوشتن شما سود ببرند.

به سلامتی!
stds testing
شنبه 13 آبان 1396 06:36 ب.ظ
وای، این مقاله بسیار دلنشین است، خواهر جوانم این گونه چیزها را تحلیل می کند، بنابراین
من می خواهم او را مطلع سازم.
std testing cost
شنبه 13 آبان 1396 05:28 ب.ظ
That is a really good tip particularly to those new to the blogosphere.
Brief but very accurate information… Thank you for sharing this one.

A must read article!
best supplement insurance plans
جمعه 12 آبان 1396 08:50 ب.ظ
با تشکر برای برخی از مقاله های دیگر عالی. جای دیگری می تواند هر کدام از این نوع اطلاعات را در چنین ابزاری عالی برای نوشتن به دست بیاورد؟
من یک هفته بعد ارائه دادم، و من در جستجوی این اطلاعات هستم.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo