تبلیغات
ادبیات فارسی - سوالات تستی سوم راهنمایی

سوالات تستی سوم راهنمایی

نویسنده :mahboobe molani
تاریخ:جمعه 28 بهمن 1390-07:56 ب.ظ

سوالات تستی سوم راهنمایی- 2

1-نقش دستوری واژه های مشخص شده ی بیت زیر،به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

«نابرده رنج گنج میسرنمی شود                    مزد آن گرفت جان برادر کار کرد»

 1)نهاد،مسند،نهاد،مفعول،مفعول               2)قید،مسند،مفعول،منادا،مفعول

3) نهاد،مسند،مفعول،منادا،قید                  4)قید،نهاد،مفعول،نهاد،مفعول

2- زمان فعل  های به کار رفته درعبارت زیر به ترتیب درکدام گزینه آمده است؟

«بدین گونه مظاهرگوناگون فرهنگ وهنراسلامی ،درطی قرن های دراز ،چنان دربنای مجلس مجال بروز یافته است که امروز یک مورخ دقیق وروشن بین می تواندتنهاازمطالعه ی درمساجد،تصویر روشنی ازتمدن وتاریخ اقوام،مسلمانان عالم را پیش خویش مجسم کند.»

1)ماضی نقلی،ماضی استمراری،ماضی ساده            2) ماضی نقلی،ماضی اخباری،ماضی التزامی

3) ماضی نقلی،ماضی استمراری، ماضی اخباری       4) ماضی التزامی، ماضی اخباری، ماضی ساده  

3-کدام گزینه نادرست است؟

1)مضارع التزامی سوم شخص مفرد ازدیدن= ببیند     2)ماضی التزامی سوم شخص جمع ازپریدن=پریده باشند

3)مستقبل اول شخص جمع از دویدن=خواهیم دوید  4)ماضی نقلی دوم شخص جمع از خریدن=خریده ای 

4- نوع فعل جمله ی دوم عبارت زیر کدام است؟

«پدربزرگم می گفت:دریکی از روزها آهویی به بیابان رفته ودردست گرگی گرفتار شده بود.هرچه التماس                               می کردکه گرگ اورانخورد،فایده ای نداشت.تااینکه...»   

1)ماضی ساده           2) ماضی بعید            3)ماضی نقلی                4)مضارع التزامی

5- بن ماضی کدام یک ازفعل های زیر،نادرست است؟

 1)می ساختید=ساز    2)می سوختند=سوز      3)خواهند گفت=خواه      4)خوابیده ام=خواب

6- کدام فعل درابیات زیر نیامده است؟

 یک چندبه خیره عمر بگذشت                  من بعد برآن سرم که چندی

گرتلخ کنی به دوریم عیش                       یادت،چوشکرکنددهانم 

1)ماضی ساده          2)ماضی استمراری        3)مضارع التزامی           4) مضارع اخباری

7-درعبارت زیر کدام فعل وجود ندارد؟

«اغلب فراموش کرده اند که اگرنتیجه ی کارامروز را هم امروز بخورند،سرمایه ای برای فردا نخواهند داشت.فراموش کرده اندکه کارآنها وقتی به نتیجه می رسدکه قناعت پیشه کنند.»

1)ماضی نقلی           2)ماضی استمراری        3) مضارع اخباری          4) مضارع التزامی

8-ساختمان کدام واژه با بقیه متفاوت است؟

1)خودکامه              2)خودخواه                 3)خودبین                   4)خودساز

9-درکدام گزینه آرایه ی «سجع»و«طباق»(تضاد)باهم به کار رفته است؟

1)الهی،عبدالله عمربکاست اما عذر نخواست.               2)مراآن ده که آن به ونگذار مارا به که ومه

3)جان مارا صفای خود ده ودل مارا هوای خود ده.       4)الهی،عذر مارا بپذیر،برعیب های ما مگیر.

10-اگرشعری هشت بیتی بابیت زیر آغاز شود وقافیه ی سایر ابیات درآخر آنها باشد،قالب آن چه نام دارد؟

 «صبا به لطف بگو آن غزال رعنارا              که سربه کوه وبیابان توداده ای مارا»

1)مثنوی                 2)غزل                      3)قصیده                    4)قطعه

11-کدام بیت به مفهوم بیت :«نگهبان گنجی تو از دشمنان / ودانش نگهبان تو جاودان » نزدیک تر است؟

1)دانش اندردل چراغ روشن است                                وزهمه بدبرتن تو جوشن است

2)نبینی زشاهان که برتختگاه                                        زدانندگان باز جویند راه

3)بدان کوش تا زود دانا شوی                                      چودانا شوی زودوالا شوی

4)به دانش شود مرد پرهیزگار                                       چنین گفت آن بخرد هوشیار

12- درکدام بیت کاربرد فعل تاریخی است؟

1)یارب توچنان کن که پریشان نشوم                       محتاج به بیگانه وخویشان نشوم

2)خبرت هست که مرغان سحر می گویند                 آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار

3)همی کند سودابه ازخشم موی                            همی ریخت آب وهمی خست روی 

4)آفرینش همه تنبیه خداوند دل است                      دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

13- کدام یک از بیت های زیر باهم ارتباط معنایی دارند؟

الف)آفرینش همه تنبیه خداوند دل است          دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

ب)این همه نقش عجب بردرودیواروجود         هرکه فکرت نکند نقش بودبردیوار

ج)خبرت هست که مرغان سحر میگویند         آخرای خفته سرازخواب جهالت بردار

د) کوه ودریا ودرختان همه درتسبیح اند          نه همه مستمعی فهم کند این اسرار

ر)توحیدگوی اونه بنی آدم اند وبس               هربلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد

1)الف،ج،ر                 2)ب،د،ر                       3)الف،ر،ب                   4)ج،د،ر

14- همه ی گزینه ها نیاز به بازگردانی دارندبه جز...

1)مکن به چشم ارادت نگاه در دنیا 

2)فریدون را سرآمدپادشاهی

3)حرامش باد ملک وپادشاهی

4)درخت،غنچه برآوردوبلبلان مستند

15-کدام گزینه ازنمونه های فابل درادبیات فارسی نیست؟

1)مرزبان نامه            2)موش وگربه                3)کلیله ودمنه                  4)گلستان

16-همه ی آرایه های ادبی دربیت:«گربرکنم دل از تو وبردارم ازتومهر/آن مهر برکه افکنم آن دل کجا برم؟»به کاررفته اند به جز...

1)تکرار                  2)کنایه                         3)مراعات نظیر                4)تشبیه

17-درگروه کلمه های زیر،چند غلط املایی وجود دارد؟

«مهد پرورش فرهنگ،طالبان علم،پیش از ظهوراسلام،ازروستا ها برخواستند،تعلیم وتعلم،بازار مباحثه ومناظره،رسدخانه ی مراغه،احیای مراکز علمی»    

1)یک                      2)دو                           3)سه                           4)پنج

18- درعبارت زیر چند واژه غیر ساده وجود دارد؟

«دریکی ازسال های نوجوانی که کنجکاوی خستگی ناپذیری داشتم،برای فراگرفتن وفهمیدن وبه ویژه برای کشف کردن،سری به طبیعت زدم»

1)سه                      2)چهار                        3)پنج                          4)شش

 

19- دربیت:«تورا دانش ودین رهاند درست/دررستگاری بباید جست»نهاد،کدام است؟  

1)تو                        2)دانش ودین             3)درست                     4)رستگاری

20-دربیت زیر ضمیر شخصی به چه صورت به کار رفته است؟

«برگ درختان سبز در نظر هوشیار/هرورقش دفتری است معرفت کردگار»

1)نهاد                       2)مفعول                  3)بدل                       4)مضاف الیه

21-معنی واژه های متعبد،مصحف،طفولیت»به ترتیب،درکدام گزینه آمده است؟

1)شکرگزار،قرآن،خردسالی                       2)عبادت کننده،کتاب دعا،کودکی  

3)شکرگزار،مفاتیح الجنان،کودکی               4)عبادت کننده،قرآن،نوزادی 

22- مفهوم بیت «جهان،جمله فروغ روی حق دان /حق اندر وی ز پیدایی است پنهان» ازکدام بیت دریافت می شود؟ 

1)آرزوهای دوعالم دستگاه                  ازکف خاکم غباری بیش نیست

2)می رود صبح واشارت می کند           کاین گلستان،خندواری بیش نیست

3)سراسر جمله عالم پر ز عشق است      ولی عشق حقیقی باخداکو

4)به دریا بنگرم دریا توبینم                  به صحرا بنگرم صحراتوبینم

23- «درپوستین خلق افتادن» یعنی:

1)بامردم درگیرشدن         2)غیبت کردن       3)مردم رانادیده گرفتن        4)فریاد کشیدن برسرمردم

24- درعبارت زیر کدام آرایه ی ادبی وجود ندارد؟

«درختان دعا می کردندوکودکان پرنشاط گل بوته ونوجوانان امیدوار ذرت ها درگوش نسیم،آمین می گفتند.»

1)تشبیه                        2)تشخیص           3)سجع                         4)مراعات نظیر

25- کدام گزینه بابقیه مترادف نیست؟

1)عظمت                     2)معرفت              3)جلال                         4)بزرگی

26- کدام واژه ها هم خانواده نیستند؟ 

1)خاستن،خواستن          2)گل،گل              3)عار،آر                        4) صبا، سبا

27- بیت «این زندگی حلال کسانی که همچوسرو/آزادزیست کرده وآزادمی روند»ازچندجمله تشکیل شده است؟

1)یک                         2)دو                   3)سه                           4)چهار

28- «تقصیر»یعنی:

1)سهل انگاری             2)غم واندوه          3)ویژگی                      4)چیرگی

29- بیت:«بهتراز هرچه هست دردنیا/باخدا راز گفتنت امروز»برچه مفهومی تاکید دارد؟

1)لطف خدا               2)زیبایی بهار         3)راز ونیاز کردن انسان     4)زیبا بودن طبیعت

30- درکدام گزینه همه واژه ها باهم،هم خانواده نیستند؟

1)حساس،محسوس،احساس                          2)انتقال،منتقل،نقل

3)استعداد،مستعد                                       4)مخصوص،خاص،خصوص

31- درکدام گزینه،پسوند«نسبی»وجود دارد؟

1)برگ های زرد ونارنجی         2)درختان پرمیوه تابستان       3)فصل جوانی وشادابی       4)سینه سوزان کویر

 

 

32- نقش دستوری واژه های مشخص شده بیت زیر،درکدام گزینه آمده است؟ 

 «هرنوع کند نقش وخود از نقش منزه                  هرجنس کند جفت وخودازجفت مبرا»

1)نهاد،مسند،نهاد        2)مفعول،مسند،مسند        3)مفعول،مسند،نهاد          4)نهاد،مسند،مسند           

33- درعبارت زیر، به ترتیب ،چنداسم«مرکب» و«مشتق»به کار رفته است؟

«روزی غلامی گوسفندان اربابش را به صحرابرد.گوسفندان در دشت سرگرم چرا بودند که مسافری از راه رسید وبادیدن انبوه گوسفندان،به سراغ غلام رفت.»

1)دو،دو        2)یک،دو        3)یک،سه         4)یک،یک

34- معنی کدام واژه، نادرست است؟

1)تکلیف: وظیفه        2)فیض: ثروت     3)شقاوت: بدبختی        4)معدوم: نابود

35- معنی واژه های «محروف،شرف،منزلت» به ترتیب،درکدام گزینه آمده است؟

1)بی بهره،آبرو،درجه                 2)بی نصیب، مقام،سربلند

3)بی بهره، قدرت مندی،مقام        4)بی نصیب،بزرگی،بارگاه

36- بیت:«عقل ها حیران شود کز خاک تاریک نژند/چون برآید این همه گل های نغز کامکار؟»برچه مفهومی تأکید دارد؟1)زیبایی طبیعت 2)درک نکردن قدرت خدا  3)بی ارزشی خاک تیره     4)تعجب از زیبایی گل ها 

37- بیت زیر چه چیزی را تأکید کرده است؟

«سربه هم آورده دیدم برگ غنچه را/اجتماع دوستان یک دلم آمد به یار»

1)فراوانی گل ها       2)اتحاد دوستان             3)جمعیت بسیار            4)مهربانی دوستان

38- در همه گزینه ها تشبیه وجود داردبه جز ...

1)حرکت موج گون خوشه های گندم                           2)هرشاخه گویی دست خواهشی است

3)درسینه کویر رویید                                               4)نقاش چیره دست طبیعت

39- کدام گزینه بابقیه هم خانواده نیست؟

1)حصاری                        2)صحاری                 3)منحصر                      4)محصور

40- در کدام گزینه، دوواژه مترادف به کاررفته است؟  

1)شرح این مسأله امروز نگنجد به بیان                      2)مرد را معرفت وعلم وادب می باید

3)گرچه درکسب هنر،رنج وتعب می باید                   4)بی ادب می شود از فیض الهی محروم

41- درعبارت زیر به ترتیب،چند واژه مشتق،مرکب وپسوند نسبی وجود دارد؟        

«علم ودانش ودست آورد های جدید علمی،همیشه چهره جهان وچگونگی زیست انسان را دگرگون می سازد.»

1)سه،یک،یک                 2)سه،دو،یک            3)چهار،یک،چهار               4)سه،دو،سه

42-باتوجه به عبارت زیر کدام گزینه نادرست است؟

«هرکسی به آسانی نمی تواند آن حریم ودیوار امنیت خانواده را فرو بریزد و وارد فضای پاک وامن آن بشود.»

1)نمی تواند=ماضی استمراری2)بشود=مضارع التزامی3)فضای پاک=ترکیب وصفی4)امنیت خانواده=ترکیب اضافی

43- عبارت زیر،کدام ویژگی سنگ را بیان می کند؟

«جوانه باتعجب ،به اطراف نگاه کردتا سرچشمه این آب دلپذیر راپیدا کند،اما ناگهان برجای خودخشکش زد:سنگ شکافته شده بودوازقلب او،چشمه ی پاک وزلالی می جوشید.»

1)وفاداری             2)ازخود گذشتگی               3)لطف ومهربانی            4)صداقت ودوستی   

 

44-کدام آرایه دربیت :«زنهار مگو سخن به جز راست/هرچندتورادرآن ضررهاست»وجوددارد؟

1)تضمین             2)تلمیح              3)تشبیه             4)جناس

45- جای خالی عبارت زیر را کدام واژه ها کامل میکند؟

«...............ازنویسندگان بزرگ قرن نهم هجری است و اثرمعروف...........ازاوست.»     

1)جامی،بهارستان         2)حافظ،ساقی نامه          3)ایرج میرزا،دیوان اشعار         4)حبله رودی،جامع
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
foot pain
شنبه 18 شهریور 1396 03:23 ب.ظ
I was suggested this blog by my cousin. I am not sure whether
this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble.
You are incredible! Thanks!
chaturbatefreetokenshack.com
دوشنبه 13 شهریور 1396 10:17 ق.ظ
I will right away snatch your rss feed as I can not to find your email subscription hyperlink or e-newsletter
service. Do you have any? Please permit me know in order that I may subscribe.
Thanks.
Why does it hurt right above my heel?
سه شنبه 7 شهریور 1396 06:29 ب.ظ
Attractive section of content. I just stumbled upon your website and
in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts.
Anyway I'll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.
Can you have an operation to make you taller?
جمعه 3 شهریور 1396 02:32 ب.ظ
Very nice article, just what I needed.
Ricardo
دوشنبه 16 مرداد 1396 09:49 ب.ظ
I think this is among the most vital info for me.
And i'm glad reading your article. But should remark on few general things,
The site style is great, the articles is really great : D.

Good job, cheers
Do compression socks help with Achilles tendonitis?
یکشنبه 15 مرداد 1396 10:08 ب.ظ
naturally like your web-site but you have to take a
look at the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling issues and
I find it very bothersome to inform the reality nevertheless I'll surely come again again.
casseygermershausen.jimdo.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 08:33 ق.ظ
Hi, of course this piece of writing is truly
fastidious and I have learned lot of things from it
regarding blogging. thanks.
krystlesterger.hatenablog.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 07:46 ق.ظ
With havin so much written content do you ever run into
any problems of plagorism or copyright infringement? My site
has a lot of unique content I've either created myself or outsourced but it
looks like a lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you know any
methods to help prevent content from being ripped off?
I'd genuinely appreciate it.
jacquelacerenza.jimdo.com
جمعه 13 مرداد 1396 04:11 ب.ظ
Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I
provide credit and sources back to your site?
My website is in the exact same area of interest as yours and my visitors would genuinely benefit from some of the information you present here.
Please let me know if this ok with you. Thank you!
Chas
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:54 ب.ظ
I have been surfing online greater than three hours nowadays,
yet I by no means found any interesting article like yours.
It's beautiful worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made excellent content material as you probably did,
the internet will be a lot more helpful than ever before.
Leandro
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:48 ب.ظ
Thanks on your marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you happen to be a great author.
I will always bookmark your blog and will eventually come back very soon. I want to encourage one
to continue your great work, have a nice holiday weekend!
http://leciafischetti.wordpress.com
شنبه 7 مرداد 1396 11:29 ق.ظ
I'm impressed, I have to admit. Rarely do I come across a
blog that's equally educative and amusing, and without a doubt,
you have hit the nail on the head. The problem is
an issue that too few people are speaking intelligently about.

I am very happy I found this during my search for something
relating to this.
at home std test kit
دوشنبه 5 تیر 1396 12:44 ق.ظ
بسیار قلب از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین اصل آیا
واقعا نشستن کاملا با من پس از
برخی از زمان. جایی درون جملات شما در واقع قادر به من مؤمن اما فقط برای while.
من هنوز کردم مشکل خود را با فراز در منطق و
شما ممکن است را خوب به پر کسانی که
شکاف. در صورتی که شما در واقع که می توانید انجام من می
بدون شک تا پایان مجذوب.
home std test
یکشنبه 4 تیر 1396 10:56 ب.ظ
بسیار ریشه از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن مناسب در
آیا واقعا نشستن خوب با من پس از برخی از زمان.

جایی درون جملات شما در واقع قادر به من
مؤمن متاسفانه فقط برای while. من این کردم مشکل خود را
با جهش در مفروضات و یک خواهد را خوب
به کمک پر همه کسانی معافیت.
اگر شما در واقع که می توانید انجام من خواهد مطمئنا بود
مجذوب.
std testing near me
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 05:26 ق.ظ
core از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین در آیا نه کار درست با من پس
از برخی از زمان. جایی در سراسر جملات شما قادر به من مؤمن اما فقط برای while.
من هنوز کردم مشکل خود را با جهش
در مفروضات و شما ممکن است را سادگی
به کمک پر کسانی که شکاف. در صورتی که شما در
واقع که می توانید انجام من را قطعا تا پایان در
گم.
Duane
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:20 ق.ظ
Does your blog have a contact page? I'm having trouble locating it but, I'd like to send you an e-mail.
I've got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing.
Either way, great site and I look forward to seeing it develop over time.
Sol
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:59 ق.ظ
If you would like to get a great deal from this post then you have to
apply these methods to your won web site.
Abby
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:57 ق.ظ
I think this is among the most significant info for me. And i'm glad reading your
article. But want to remark on few general things, The web
site style is perfect, the articles is really nice : D.
Good job, cheers
Giselle
یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 10:49 ب.ظ
Awesome post.
Adriana
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 10:18 ب.ظ
These are truly impressive ideas in regarding blogging.
You have touched some pleasant points here.
Any way keep up wrinting.
BHW
چهارشنبه 30 فروردین 1396 06:59 ب.ظ
Wow, this paragraph is nice, my sister is analyzing these kinds of things,
so I am going to convey her.
چهارشنبه 5 فروردین 1394 01:52 ب.ظ
نفس
چهارشنبه 5 فروردین 1394 01:51 ب.ظ
خـــــــــــــــــــیلی لاشی هستین
چهارشنبه 5 فروردین 1394 01:47 ب.ظ
براتون متاسفم بی شعورای بی شخصیت.......خاک توسرتون
به دردمم نخورد
فاطمه
سه شنبه 31 تیر 1393 06:33 ب.ظ
خخخخخخخخخخخخیلی بی ادبین.....................مخصوصا این پسرای.....
تینا
چهارشنبه 17 اردیبهشت 1393 04:39 ب.ظ
با دادشم اومدیم سوالارو دانلود کنیم اب شدم. خاک تو مختون
mahtab
سه شنبه 16 اردیبهشت 1393 08:48 ب.ظ
خوب بود.خیلیییییییییییی بی ادبین ....پرو های احمق..ایشالله بلایی سرتون بیاد که مرغای اسمون به حالتون گریه کنن...
یکشنبه 14 اردیبهشت 1393 07:00 ب.ظ
کیرم تو کوست رز جون
کیرم تو کوست رز جون
کیرم تو کوست رز جون
کیرم تو کوست رز جون
یک انسان نه فقط ادم
یکشنبه 14 اردیبهشت 1393 06:58 ب.ظ
کیر تو ناموس همه ی شما جندها کیر توکوستون بی بردها
0000
یکشنبه 14 اردیبهشت 1393 06:54 ب.ظ
0000000


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo